Gdansk, Polska tojest@fundacjabb.pl +48 604452424

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem rodziców prawdziwego Bohatera, który zmaga się z rzadką chorobą i niepełnosprawnością. Oddajemy dobro, które nas spotkało i spotyka na co dzień. Razem z Wami zmieniamy świat, krok po kroku, aby był lepszym miejscem, abyśmy my wszyscy mogli żyć bardziej świadomie, dzielić się DOBREM, które ma MOC, MOC, która mnoży się jak się nią dzieli.

Czym jest Fundacja BB What is the FBB?

Fundacja BB jest naturalną konsekwencją i kontynuacją działań podejmowanych przez nas od 2015 r., a mających na celu podnoszenie świadomości społecznej nt. chorób rzadkich i niepełnosprawności, budowania wiedzy nt. tych chorób i wyzwań stojących przed osobami i rodzinami nimi dotkniętymi.

The FBB is a natural consequence and continuation of activities undertaken by us since 2015, aimed at raising social awareness about rare diseases and disabilities, building knowledge about these diseases and challenges facing people and families affected by them.

Po co to robimy What we do?

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem rodziców prawdziwego Bohatera, który zmaga się z rzadką chorobą i niepełnosprawnością. Oddajemy dobro, które nas spotkało i spotyka na co dzień. Razem z Wami zmieniamy świat, krok po kroku, aby był lepszym miejscem, abyśmy my wszyscy mogli żyć bardziej świadomie, dzielić się DOBREM, które ma MOC, MOC, która mnoży się jak się nią dzieli.

We share the knowledge and experience of the parents of a real Hero who struggles with a rare disease and disability. We give back the good that has happened to us and meets us every day. Together with you we are changing the world, step by step, to make it a better place, so that we can all live more consciously, share the GOOD that has POWER, POWER that multiplies when is shared.

Czym FBB NIE jest What FBB IS NOT?

Nie jest działaniem nastawionym bezpośrednio na korzyść Borysa. Fundacja BB nie wspiera Go finansowo, nie zbiera środków przeznaczonych na rehabilitację Borysa, Jego stymulację itp… innymi słowy jest to DOBRO od Borysa i Jego Drużyny dla Innych.

It is not an activity aimed directly in favor of Boris. The BB Foundation does not support him financially, he does not collect funds for the rehabilitation of Boris, his stimulation, etc. … in other words, it is GOOD from Boris and his team for OTHERS.